Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 7 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 01/KH-STNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
91.signed.pdf 2.65 MB