Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 7 May 2018
Body

 Thực hiện Công văn số 332/UBND-TH ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành phân công trực và yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau:

Thể loại văn bản
Lĩnh vực văn bản