Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 29/3/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày 19/9/2019 Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo Phòng, đơn vị thuộc Sở.

Description: D:\anh\2019\Doan kt tthc cua tinh\chon\IMG_0117.JPG

Đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; cải cách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính công.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường để Sở TN&MT có căn cứ tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho Sở TN&MT để sở có đủ trang thiết bị ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình luân chuyển, giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và tiếp thu những thiếu sót, khiếm khuyết mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.