Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xử lý hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Bãi rác Tân Lang thuộc Công ty TNHH Huy Hoàng

Khi phát triển công nghiệp làm gia tăng áp lực lên môi trường thì việc đầu tư trang thiết bị giám sát chất lượng môi trường là vô cùng quan trọng. Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư xây dựng 05 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục. Tại các vị trí: trạm không khí xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc; trạm nước xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; trung tâm điều hành tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; trạm không khí xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng; trạm không khí xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường giúp cơ quan địa phương kịp thời đưa ra giải pháp để giảm thiểu tác động xấu đến ô nhiễm môi trường; cung cấp đầy đủ thông tin cho công tác quản lý nhà nước như giám sát, cập nhật dữ liệu môi trường.

Hệ thống xử lý nước rỉ rác của Bãi xử lý rác thải Tân Lang huyện Văn Lãng thuộc Công ty TNHH Huy Hoàng đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2015. Đến nay, hệ thống xử lý nước rỉ rác đã đi vào hoạt động ổn định và hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Ngày 09/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Bắc Việt, Công ty TNHH Huy Hoàng và đơn vị vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ Lê Định) tiến hành kiểm tra, xem xét việc vận hành, quản lý hệ thống quan trắc nước thải và thực hiện việc niêm phong vật lý hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục của bãi rác Tân Lang thuộc công ty TNHH Huy Hoàng. Bên cạnh việc lắp đặt camera giám sát thiết bị làm việc để đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý của doanh nghiệp, việc dán niêm phong nhằm giám sát, quản lý các thay đổi và quyền truy cập vào hệ datalogger nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của số liệu trong quá trình truyền, nhận, lưu giữ tại datalogger.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành niêm phong đối với các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tự động, liên tục. Quá trình niêm phong có sự chứng kiến của các thành phần tham gia, đảm bảo tính khách quan trong quá trình làm việc.

Ảnh: Hệ thống xử lý nước rỉ rác của Bãi Rác Tân Lang