Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Triển khai Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh,  Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 863/STNMT-NKS ngày 26/7/2018 đề nghị UBND các huyện, thành phố:

- Triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Phương án bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng chủ trương phê duyệt tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 07/6/2018. Chủ động có kế hoạch tổ chức lực lượng ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của UBND cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với các đơn vị được cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; xử lý, kiểm điểm hoặc kiến nghị xử lý, kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

- Hàng năm, lập dự toán chi cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

                                                                           Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản