Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai công tác Quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lạng Sơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác quan trắc môi trường tỉnh năm 2020 với quy mô 163 điểm quan trắc trên địa bàn 11 huyện, thành phố của tỉnh.

 

Các thành phần quan trắc được thực hiện gồm: quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn (40 điểm); Quan trắc môi trường nước mặt lục địa (46 điểm), Quan trắc môi trường nước dưới đất (31 điểm); Quan trắc môi trường đất (26 điểm) và Quan trắc chất lượng trầm tích nước ngọt (20 điểm). Mục tiêu của Chương trình nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo thời gian và không gian; Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm theo địa bàn, loại hình ô nhiễm và mức độ ô nhiễm; Số liệu quan trắc môi trường phục vụ kịp thời cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm theo các quy định của Luật BVMT và các văn bản khác có liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, BVMT và kiểm soát ô nhiễm.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn có chức năng, tiến hành quan trắc 02 đợt quan trắc năm 2020 (đợt I từ tháng 4 - tháng 7, đợt II từ tháng 9 - tháng 12) theo Quyết định số 416/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Công tác quan trắc đã được triển khai theo đúng nội dung, mục đích và yêu cầu.

 

                                                                  

Quan trắc tại hiện trường tại một số điểm trên địa bàn huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn

 

Tính đến tháng 10/2020, Chi cục Bảo vệ môi trường đã triển khai thực hiện xong các đợt quan trắc của năm 2020, hiện đang chờ kết quả phân tích của đơn vị chức năng, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai thông tin theo quy định./.

 

Người viết bài:

 

Nguyễn Hoài Thương

   Phòng KSONMT, Chi cục BVMT.