Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022

Trong khuân khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Ngày 08/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc với UBND huyện Bắc Sơn về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện các Sở, ban, ngành: Sở Giao thông vận tải; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Ban dân tộc tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; Cục Thống kê tỉnh; Ngân hành Chính sách và xã hội tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn và đại điện các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện Bắc Sơn.

z3964453849071_e7b8a02396533d72c499b451c9ec1856.jpg

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe đại diện UBND huyện Bắc Sơn báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện, các thành phần tham dự đã trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

z3964454855029_eb7c825ef20f294caab61a1e5a30fa2e.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hữu Trực, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận.

 

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt đoàn kiểm tra kết luận một số nội dung như sau:

Kết quả đạt được:

Cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Sơn đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn; kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, như: Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện Bắc Sơn Khóa XX, kỳ họp thứ tám về phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số77/NQ-HĐND ngày 30/8/2022, HĐND huyện Bắc Sơn khóa XX, kỳ họp thứ tám về phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022;UBND huyện đã ban hành Quyết  định số 2950/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 30/8/2022về việc phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Sơn năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và các văn bản liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Một số tồn tại, hạn chế:

Năm 2022, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời do trung ương chậm phân bổ vốn (ngày 28 tháng 5 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 652/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình MTQG và số 653/QĐ-TTg giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình MTQG; ngày 15/7/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022); Các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh ban hành chậm, một số hướng dẫn chưa cụ thể do đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, thực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Việc triển khai thực hiện và giải ngân tỷ lệ còn đạt thấp, số vốn năm 2022, dự kiến còn dư khá lớn (khoảng 10,9 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,25% kế hoạch vốn được giao). Do một số khó khăn, vướng mắc về đối tượng thực hiện, thiếu các định mức chi để triển khai thực hiện.

Bắc Sơn là huyện miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện khó khăn, nên việc phát huy nội lực và trình độ, năng lực quản lý của cấp xã, của người dân thuộc các xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế khi giao cho xã quản lý thực hiện. Đồng thời nhiều dự án đầu tư quy mô nhỏ, không tránh khỏi những khó khăn nhất định.

Kiến nghị:

Để bảo đảm đạt được các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra đề nghị UBND huyện Bắc Sơn: (1) Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát công việc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn; (2) tập trung đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn thực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó cần quan tâm chỉ đạo giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đối với những nội dung đã rõ, đã có hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác hướng dẫn huyện Bắc Sơn để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp huyện đẩy nhanh việc thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trong quá trình khiển khai thực hiện, đề nghị UBND huyện Bắc Sơn cần chủ động báo cáo, trao đổi, xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng chung đến tiến độ, chất lượng, kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, hoàn thiện Báo cáo, trong đó làm rõ cụ thể từng dự án, tỷ lệ giải ngân, khó khăn vướng mắc,.... gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 15/12/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

Tác giả: Dương Kim Khánh, Chi cục BVMT