Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông tin phát triển ngành

Siết chặt công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường

Những năm qua, vấn đề quản lý, xử lý rác thải đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cơ sở y tế và cơ sở xử lý rá

Thông tin phát triển ngành

Triển khai công tác Quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lạng Sơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác quan trắc môi trường tỉnh năm 2020 với quy mô 163 điểm quan trắc trên địa bàn 11 huyện, thành phố của tỉnh.

Thông tin phát triển ngành

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐẤT ĐAI VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TẠI HUYỆN VĂN LÃNG

Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020.    

Subscribe to Thông tin phát triển ngành
The website encountered an unexpected error. Please try again later.