Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía bắc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Thực hiện Công văn số 3636/BTNMT ngày 02/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mời tham gia Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía Bắc về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tập huấn triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia và Lộc Bình (viết tắt là Dự án VILG); Quyết định số 519/QĐ-UBN

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn năm 2020

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức năng lực cho cán bộ công chức, viên chức trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai

Thực hiện kế hoạch số 66 ngày 17/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật kỹ năng theo vị trí việc làm năm 2020. Ngày 29/9/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường mở lớp thứ nhất nâng cao năng lực trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu về giảm nhẹ thiên tai năm 2020.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 để đánh giá những kết quả đã đạt được, tháo gỡ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 công tác phối hợp trao đổi thông tin địa chính giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh đã ký Quy chế phối hợp số 1080/QCPH-CT-TN&MT về việc phối hợp Trao đổi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,  ngày 14/7/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ngành tài  nguyên và môi trường và các Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường giữ

Subscribe to Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường