Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Tin chuyên ngành

Công tác đăng ký đất đai tại địa bàn thực hiện làm điểm thuộc xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-STNMT ngày 08/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn 01 xã (làm điểm) thuộc huyện Cao Lộc

Tin chuyên ngành

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác đăng ký đất đai tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-STNMT ngày 08/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn 01 xã (làm điểm) thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tin chuyên ngành

Lạng Sơn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Ngày 6-7/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thành phần tham dự Hội nghị là đại diện các: Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tin chuyên ngành

Kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương tại huyện Lộc Bình và Hữu Lũng

Trong hai ngày 23 và 24/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương trên địa bàn 2 huyện Lộc Bình và Hữu Lũng.

Tin chuyên ngành

Hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường về phân 3 vùng môi trường

Thực hiện Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiên lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, theo đó tại chương 3 mục 1 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiêt một số đi

Tin chuyên ngành

Phân loại các loại hình sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm và dự án nhạy cảm về môi trường

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Nghị định số 08/2022/CP-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã đưa ra các căn cứ để xác định các dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Tin chuyên ngành

Tuyên truyền thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ngày 14/10/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giam sát khai thác, sư dụng tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2021 thay thế Thông tư số 47/2017/TT- BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin chuyên ngành

Triển khai giải quyết kiến nghị cử tri thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Công văn số 45/HĐND-VP ngày 19/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND khóa XVII để xem xét, giải quyết, trả lời cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các đơn vị khai thác, sản xuất đá tại địa bàn thôn Ba Nàng (nội dung phản ánh việc các mỏ khai thác đá gây bụi khói ảnh hưởng sinh trưởng cây na và no mìn gây rung chấn

Subscribe to Tin chuyên ngành