Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-VPĐKĐĐ ngày 12/01/2022 của Văn phòng  Đăng ký đất đai về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn tăng cương chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động.

Với mục tiêu: Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chi nhánh; lấy kết quả thực hiện làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực, hiệu quả công tác của từng cá nhân, đồng thời gắn với bình xét thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Định kỳ hằng tuần, tháng, quý, lãnh đạo Chi nhánh tổ chức họp chuyên đề cơ quan để quán triệt, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình đối với viên chức, người lao động trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được lãnh đạo giao, phân công nhằm hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ để chậm, muộn thời gian trả kết quả; đồng thời kịp thời bàn bạc, thống nhất tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn đã tiếp nhận giải quyết được 3.238 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến ở  mức độ 3, mức độ 4 là 1.179 hồ sơ, đạt 36,4% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận (03 tháng cuối năm 2021 tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở  mức độ 3, mức độ 4 là trên 20%); số hồ sơ giải quyết và trả kết quả cho người dân đúng hạn và trước hạn là 3.117 hồ sơ (đạt tỷ lệ: 96,3%).

Qua việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính cho thấy kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Chi nhánh trong 02 tháng trở lại đây đã có chuyển biến tích cực, không có hồ sơ giải quyết, trả kết quả chậm thời gian quy định mà do nguyên nhân chủ quan của viên chức, người lao động; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tăng cao hơn trên 10% so với 03 tháng cuối năm 2021.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng cuối năm 2022 trong đó quyết tâm thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu không để xảy ra trường hợp giải quyết, trả kết quả chậm muộn thời gian mà do nguyên nhân chủ quan của viên chức, người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để bảo đảm đạt chỉ tiêu thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được trên 50% trong tổng số hồ sơ giải quyết./.

Nguồn tin: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn.