Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 21 January 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 17 /QĐ-STNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành