Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 26 October 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 314 /QĐ-STNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành