Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 15 June 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 989 /STNMT-QLĐĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành