Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 26 March 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 73 /TB-HĐTTVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
40.2 TB ket qua PK-2019.xls 30 KB