Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 26 December 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 01LS /TBĐG-DDA
Ngày ban hành
Ngày ban hành