Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN


 
- Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Số điện thoại: (84) 02053.870.327
- Số Fax:             (84) 02053.870.327
- Email:               stnmt@langson.gov.vn

The website encountered an unexpected error. Please try again later.