Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

 

cong So.JPG

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN


 
                - Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
                - Số điện thoại: (84) 02053.870.327
                - Số Fax:            (84) 02053.870.327
                - Email:              stnmt@langson.gov.vn