Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê có phải làm thủ tục xin cấp phép khai thác, sử dụng nước không?

Trả lời

Từ ngày 31/01/2014 trở về trước, khi Doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật thì không phải xin cấp phép khai thác nước (quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước – đã hết hiệu lực thi hành; điểm 4.1, mục 4, phần I. những quy định chung của Thông tư số 02/2005/TT_BTNMT ngày của Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004). 

- Từ ngày 01/02/2014, căn cứ quy định tại điểm b, c, d, Điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Doanh nghiệp khai thác sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật thuộc một trong các trường hợp dưới đây phải xin cấp phép khai thác nước:

+ Khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 0,1m3/giây trở lên;

+ Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp từ 100 m3/ngày đêm; 

+ Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50kw trở lên.