Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Submitted by quantri on 5 July 2022

 

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Công văn số 1098/BTNMT-TCMT ngày 04/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 907/VP-KT ngày 08/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 110/TB-STNMT ngày 06/6/2022 thông báo số điện thoại và thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ông: Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Số điện thoại: 0888.616.928;  

- Địa chỉ thư điện tử: duongdaynongtnmt@langson.gov.vn.

2. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số điện thoại cơ quan: 02053.732.732;  

- Trang thông tin điện tử truy cập: https://tnmt.langson.gov.vn vào mục tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân và doanh nghiệp.

3. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của cán bộ tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng cấp tỉnh

- Ông: Nguyễn Khắc Anh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Số điện thoại di động: 0888.916.928;  

- Địa chỉ thư điện tử: duongdaynongbvmt@langson.gov.vn.

4. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận để xử lý, phản hồi

- Các vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nội dung thông tin tiếp nhận thông qua đường dây nóng: Thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị:  Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử. Tên tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường (nếu xác định được). Thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc. Địa điểm, vị trí của vụ việc. Mô tả loại hình ô nhiễm (nước thải, khí thải, chất thải rắn, ...); tính chất, mức độ vụ việc (xảy ra tức thời, đột xuất hay thường xuyên, liên tục); phạm vi, mức độ ô nhiễm hoặc thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra; những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu, hồ sơ liên quan và các thông tin khác (nếu có);

- Từ chối tiếp nhận thông tin trong trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị không rõ ràng (không thể xác định được vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra). Không áp dụng đối với việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực môi trường.