Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngành TN&MT hướng đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoạch định nội dung nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030; Xây dựng, trình ban hành Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030 là các hoạt động chính của Bộ TN&MT nhằm thực hiện  Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Một trong những giải pháp quan trọng của Bộ TN&MT để thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 là xây dựng và hoàn thiện thể chế, khung pháp lý.

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho các công nghệ ưu tiên, mô hình thực tiễn mới để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện thể chế trong việc thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước. Tổ chức phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước.

Bộ TN&MT cũng tiến hành rà soát, hoàn thiện các thể chế, các giải pháp công nghệ mới nhằm huy động tổng thể các nguồn lực xã hội cùng chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đặc biệt, Bộ TN&MT tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường hội nhập trong việc xác định công nghệ ưu tiên và mô hình thực tiễn mới nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bộ TN&MT giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030; Tổng cục Môi trường giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trong việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường.

  Cục Biến đổi khí hậu được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trong việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT với nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường.

Theo http://www.monre.gov.vn