Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
Số: 1215/BTNMT-TĐKTTT 10/03/2021 Công văn V/v tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2020
Số 05 /2021/NQ-HDND 03/02/2021 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 05 /2021/NQ-HĐND 03/02/2021 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 161/QĐ-BTNMT 27/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Số: 186 /VP-KT 16/01/2021 Công văn V/v bổ sung kinh phí thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Số: 02 /2021/ QĐ-UBND 15/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 72/QĐ-BTNMT 14/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020
Số: 01/2021/QĐ-UBND 12/01/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 43/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Thông tư Thông tư ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vo tuyến
Số: 151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Số: 2772 /QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Số: 2706 /QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035
Số: 17/2020/TT-BTNMT 24/12/2020 Thông tư THÔNG TƯ Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Số: 2183/QĐ-TTg 21/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số: 16/2020/TT-BTNMT 18/12/2020 Thông tư THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
Số: 09/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
Số: 16/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
Số: 2559/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 15 /2020/TT-BTNMT 30/11/2020 Thông tư THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia t lệ , 1.25000
Số: 1729/QĐ-TTg 04/11/2020 Quyết định Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”
Số: 1590/QĐ-TTg 16/10/2020 Quyết định Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040
số 1928 /QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định Quyết định Về việc thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
số 118/2020/NĐ-CP 02/10/2020 Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đổi với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
số: 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định Nghị định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
Số : 25/2020/TT-BTTTT 15/09/2020 Thông tư Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”