Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
17/2021/TT-BTNMT 14/10/2021 Thông tư THÔNG TƯ Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
28/2021/QĐ-UBND 14/10/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1194/QCPH-CT-TN&MT 01/10/2021 Quy chế QUY CHẾ PHỐI HỢP trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/2021/TT-BNTMT 27/09/2021 Thông tư THÔNG TƯ Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm i u n l nh n c c Bộ Tài nguyên và Môi tr ờng
25/2021/QĐ-UBND 18/09/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công
12/2021/TT-BTNMT 17/08/2021 Thông tư THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP
11/2021/TT-BTNMT 06/08/2021 Thông tư THÔNG TƯBan hànhĐịnh mức kinh tế -kỹ thuật lập, điều chỉnhquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
40/NQ-TU 05/08/2021 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
1354/QĐ-BTNMT 12/07/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
Số: 3655/BTNMT-TNN 05/07/2021 Công văn V/v nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa đi vào vận hành đã được phê duyệt tiền cấp quyền
09/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Thông tư Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Số: 05 /VBHN-BTNMT 30/06/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcbảo vệmôi trường
Số: 05/VBHN-BTNMT 30/06/2021 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
10/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Thông tư THÔNG TƢ Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng
số: 62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định Nghị định chi tiết quy định một số điều Luật cư trú
Số: 60/NQ-CP 16/06/2021 Nghị quyết Nghị quyết áp dung cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2017 -2020 (đã khởi công và sắp khới công)
Số 1166/QĐ-UBND 14/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đối với khu đất cửa hàng thương mại tại thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
số: 1145/QĐ-UBND 12/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Công viên nghĩa trang tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
Số: 1092/QĐ-UBND 03/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ c
Số: 1084/QĐ-UBND 01/06/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 1)
Số: 1078/QĐ-BTNMT 31/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/2021/TT-BTNMT 29/05/2021 Thông tư Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện
số 1050 /QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất thuộc Lô N26, N27, N28 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 01/QĐ-HĐTĐ 27/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án
số 1406 /QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn