Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
Số : 25/2020/TT-BTTTT 15/09/2020 Thông tư Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”
Số: 1872 /QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
Số: /2020/TT-BTNMT 11/09/2020 Thông tư Thông tư Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Số: 155/KH-UBND 11/09/2020 Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thưc hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy đinh ̣ cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
số: 154 /KH-UBND 10/09/2020 Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 23/2020-BTTTT 09/09/2020 Thông tư Thông tư quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
số: 24 /2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nhiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
số 21 /2020/TT-BTTTT 07/09/2020 Thông tư Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và tuyên truyền
Số: 06 /2020/TT-BTNMT 31/08/2020 Thông tư Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
Số: 1694/QĐ-UBND 28/08/2020 Quyết định Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
Số: 96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Nghị định Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Số: 1868/QĐ-BTNMT 24/08/2020 Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 136 /KH-UBND 11/08/2020 Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số: 08/VBHN-BTNMT 10/08/2020 Thông tư Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Số: 05/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Quyết định Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Số: 06/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Thông tư Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Số: 07/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Thông tư Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Số: 1527/QĐ-BTNMT 10/07/2020 Quyết định Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 04 /VBHN-BTNMT 09/07/2020 Nghị định Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Số 80/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Nghị định Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, các nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Số: 960/QĐ-TTg 07/07/2020 Quyết định Quyết định Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ
Số:1444 /QĐ-BTNMT 01/07/2020 Quyết định Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020
Số: 99/NQ-CP 24/06/2020 Nghị quyết Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Số: 30 /2020/ QĐ-UBND 22/06/2020 Quyết định Quyết định Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất...
số 1136/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 1 Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn