Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Công văn số 132/UBND-THNC ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021. Theo đó, về lĩnh vực bảo vệ môi trường có Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 (sau đây gọi chung là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020); Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 09/02/2021 về việc Triển khai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để kịp thời đưa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vào thực hiện, áp dụng trong cuộc sống.

Ngày 18/11/2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14. Đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.