Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành Tài  nguyên  và  Môi trường năm 2021, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.  Dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn;  đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức biệt phái đang công tác tại khối Văn phòng Sở.

Đ/c Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và môi trường về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã chủ động ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, kế hoạch công tác từng tháng, quý bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đề ra những giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ công tác năm 2021 của Sở nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Thực hiện Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2021 Sở đã hoàn thành 06/06 nhiệm vụ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19. Năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục chủ động thực hiện "mục tiêu kép" vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid vừa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành tài nguyên và môi trường. Chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các biện pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên nước, khoáng sản. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư được tăng cường, thực hiện kiên quyết việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường đã từng bước đưa ngành tài nguyên và môi trường hoạt động có hiệu quả,chặt chẽ đúng pháp luật.Lãnh đạo Sở chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, quyết liệt, có kiểm tra đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Sở tại các cuộc họp giao ban hàng tuần và hàng tháng, từ đó đã tạo sự chuyển biến, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Các văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo kết luận cơ bản chỉ rõ việc, lãnh đạo phụ trách, phòng chủ trì, phối hợp và thời gian hoàn thành. Ổn định tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, qua đó tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, đúng thời gian quy định khi các cơ quan liên quan có yêu cầu. Bằng nhiều biện pháp, Sở đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra.