Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn,  ngày 25/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Xây dựng; Công an tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các đoàn thể của tỉnh: Liên đoàn Lao động; Đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, cùng với sự cố gắng nỗ lực của công chức,  viên  chức và người lao động,SởTài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành; tích  cực tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng  mắc  về công tác  quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện đã phần nào khắc  phục được  những  hạn  chế để hoàn  thành các nhiệm  vụ được  giao; quản  lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từng bước cụ thể hóa và chặt chẽ, đúng pháp luật đã góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025, Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021 -2025. Mục tiêu của ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tài nguyên và môi trường. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường tậptrung tham mưu cho tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cơ chế,chính sách, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ,công chức trong thi hành công vụ; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố kịp thời giải quyết,tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh .Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2021của tỉnh"Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường góp phần xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; xử lý nghiêm nhữngtrường hợpvi phạm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành. Tiếp tục nâng cao, phát huy tinh thần và trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng, đơn vị; nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; viên chức, người lao động không để chậm  hẹn  các  nhiệm  vụtỉnh  giao  và trả lời hướng  dẫn  các  khó khăn  củadoanh nghiệp kịp thờiđúng hẹn. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên môi trường; tiếp tục rà soát,tham mưu hoàn thiện các cơ chế,chính sách, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trườngtheo thẩm quyền. Kịp thời xây dựng ban hành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị Quyết, Kế hoạch, Chương trìnhcủa UBND tỉnh, của Bộ Tài nguyên và môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ côngtrực tuyến mức độ 3, mức độ 4 so với Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 từ 5% trở lên. Tiếp tục thực hiện Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2025 theo lộ trình đã được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện các giải pháp thiết thực cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công chỉ số cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

Đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc  hội nghị