Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI NGHỊ SƠ KẾT Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn  phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tỉnh Lạng Sơn về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025.

(Đ/c Nông Lương Chấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị)

Trong giai đoạn 2016 - 2020 Ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện hướng dẫn, giúp đỡ các tôn giáo tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng được nhiều mô hình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường phù hợp với đặc điểm tôn giáo đem lại hiệu quả thiết thực; tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

 

Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên, chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai kịp thời, sâu rộng các hoạt động về bảo vệ môi trường như: Triển khai tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đến đông đảo các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Lạng Sơn; triển khai đánh giá Khí hậu tỉnh Lạng Sơn; phối hợp UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tập huấn được trên 80 lớp thu hút sự tham gia hơn 9.000 người (về triển khai các văn bản quy định về bảo vệ môi trường mới ban hành; thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Lạng Sơn; chống rác thải nhựa...v.v..);   phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động xây dựng mô hình “Khu dân cư hạn chế sử dụng, tiến tới nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” tại Khu dân cư phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021.   

 Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường ở khu dân cư đã được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia vào các chươngtrình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua những hoạt động phong phú, cách làm hay góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai. Các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đối giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Tự quản bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn kết Lương – Giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Xây dựng Chùa cảnh tịnh tiến gắn với bảo vệ môi trường” được triển khai, duy trì và nhân rộng thực hiện; các chức sắc tôn giáo đã phát huy được vai trò là nòng cốt trong việc tham gia tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo, các hộ gia đình ở khu dân cư tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường góp phần xây dựng khu dân cư Xanh – sạch – đẹp.

(Đ/c Bùi Văn Côi – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị)

Bên cạnh những mặt đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác phối hợp giữa Mặt trận và ngành Tài nguyên và Môi trường các cấp với các tổ chức tôn giáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên, nhất là công tác phối hợp giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đồng bào các tôn giáo sống trên địa bàn rải rác, sinh hoạt không tập trung nên công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tín đồ và người dân ở một số cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, chưa giành riêng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện chương trình, do vậy hoạt động tuyên truyền chủ yếu tổ chức lống ghép với các chương trình mục tiêu khác nên hiệu quả đạt được ở một số nơi chưa cao. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát của Ủy ban Mặt trận tốc quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo với ngành tài nguyên và môi trường trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn đã ký chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025.

(Đ/c Nông Lương Chấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn và Đ/c Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025)

Nội dung phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Một là: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai là: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng động dân cư thao gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sóng văn minh, vệ sinh môi trường.  

Ba là: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo trong triển khai, tuyên truyền, vận động quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bốn là: Phát huy vai trò của  Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, các tổ chức  chính trị xã hội trong đề xuất, phản biện xã hội, góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về môi trường và giám sát trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Năm là: Tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tiếp tục vận động các cộng động dân cư thay đổi thói quen, tập quán việc mai táng sang hỏa táng bảo đảm vệ sinh môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn minh”.

Tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 -2020.

(Tập thể và các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn)

 

                                                                   VĂN PHÒNG SỞ