Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn năm 2020

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Ngày 31/12/2020 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở, đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Chủ Tịch công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí trong Đảng ủy Sở, Ban chấp hành Công đoàn Sở, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy,  UBND tỉnh, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, năm 2020 Đảng ủy, lãnh đạo Sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Công tác quán triệt, phổ biến các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Việc  thực hiện  quy  chế dân  chủ ở cơ sở giúp đảng viên,  quần  chúng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong công  việc,  từ đó góp phần  vào  việc  hoàn  thành  các  nhiệm  vụ,  chỉ tiêu được giao. Năm 2021 Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo Sở, xác định rõ vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động cơ quan, đơn vị. Tiếp tục củng cố kiện toàn các tổ chức đoàn thể, nòng cốt là tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa đảng với chính quyền để mở rộng thực hiện quy chế dân chủ. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hàng năm theo quy định; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận lồng ghép nội dung "Dân vận khéo", tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác dân vận của cơ quan, đơn vị; đồng thời phát huy quyền công dân, quyền làm chủ của người dân; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác Dân vận. Xây dựng ban hành Quy chế, quy định về công tác Dân vận trong hoạt động của Sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác Dân vận của Sở.  Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động, phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, đề nghị khen thưởng kịp thời tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính; tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định.

Tại Hội nghị đã Kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn năm 2020; Đánh giá hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; Bầu Ban thanh tra nhân dânnhiệm kỳ 2021-2023. Năm 2020,Giám đốc Sở công nhận 14 sáng kiến; công nhận 26 tập thể và 181cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; công nhận 24cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; tặng giấy khen cho 11tập thể và 55cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020; tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 -2020; tặng giấy khen đối với 07 tập thể và 38 cánhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.