Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện dự án xây dựng CSDL đất đai (dự án VILG) thành phố Lạng Sơn và các huyện Bình Gia, Cao Lộc và Lộc Bình tháng 4/2022

Ngày 27/4/2022, ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình", tỉnh Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Dự án VILG) chủ trì cuộc họp trực tuyến để đánh giá tiến độ kết quả thực hiện dự án xây dựng CSDL đất đai thành phố Lạng Sơn và các huyện Bình Gia, Cao Lộc và Lộc Bình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và các giải pháp thực hiện tiếp theo.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Ban Quản lý dự án VILG cấp trung ương có đồng chí Phí Tuấn Anh - Thành viên Ban Quản lý dự án cấp Trung ương, phụ trách theo dõi dự án của tỉnh Lạng Sơn, tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn có: Các thành viên BQL dự án VILG; đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn. Tại các điểm cầu trực tuyến của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát có đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn kiểm tra, giám sát dự án VILG.