Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII).

hực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 05/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Ngày 19/12/2017 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn thế đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

  

1

Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

 
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chiến - Tỉnh ủy viên,  Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động lực, hiệu quả ”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
 
 

1

Toàn cảnh Hội nghị

 
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) có hiệu quả, từ đó, cụ thể hóa để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tổ chức tham gia tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành và yêu cầu các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch cá nhân đảm bảo chất lượng, theo quy định./.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT TN&MT