Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2015. Ngày 29/01/2016 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Sơn Hải Phó Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Hồ Công Khánh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Sơn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Sở trình bày báo cáo và Hội nghị thông qua công tác Đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015, cấp ủy, chi bộ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao nhận thức nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, cán bộ, đảng viên luôn đề cao trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện tốt các Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; chế độ sinh hoạt định kỳ được duy trì theo quy định, sinh hoạt chuyên đề được trú trọng; nội dung, chất lượng sinh hoạt được tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt đạt cao; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng được giữ vững. Lãnh đạo xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Hiệu quả hoạt động của bộ máy, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên. Tập trung chỉ đạo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư­ t­ưởng, coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng theo Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW ngày 30/10/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, giai đoạn 2011-2015. Tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chính sách cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm việc của bộ máy tổ chức; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1

                                                                                           Toàn cảnh Hội nghị

 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hồ Công Khánh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở đề nghị: Bên cạnh công tác Đảng, cần phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn của  ngành. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ, kế hoạch được UBND tỉnh giao ngay từ đầu năm, bám sát chương trình làm việc của UBND tỉnh, tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản thẩm quyền của tỉnh về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo chung của tỉnh và làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của ngành. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Chỉ đạo hoàn thành: công tác thống kê đất đai năm 2016; công tác đăng ký đất đai, cấp 14.213 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh. Triển khai lập Dự án đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các khu vực có biến động đất đai lớn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổ chức triển khai Luật Khí tượng thủy văn năm 2015. Xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh về quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Khoáng sản. Thực hiện nghiêm các quy trình quy định về cấp Giấy phép trong hoạt động khoáng sản. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về môi trường. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM, đề án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án theo quy định. Thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Ban hành, trình ban hành đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các lĩnh vực ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Năm 2016 Đảng bộ Sở quyết tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015./.