Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018


Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 19/01/2018 về phát triển KT-XH lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018; Chương trình làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 số 91/CTr-STNMT ngày 24/01/2018; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02 và kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 3 năm 2018 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03:
1. Nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao tại Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 (06 nhiệm vụ)
Tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của sở đã đề ra; các lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Nhiệm vụ thường xuyên
2.1. Lĩnh vực đất đai
(1) Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017 theo quy định của Luật Đất đai.
- Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên đất  phối hợp thực hiện;
-  Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(2) Ban hành Kế hoạch trao Giấy chứng nhận còn tồn đọng đến tay người sử dụng đất và tổ chức thực hiện.
- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.
- Giám đốc sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Rà soát lại điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện, kịp thời bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ngày khi được Chính phủ phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
(4) Khẩn chương hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Công ty Lâm nghiệp để nghiệm thu, quyết toán, kết thúc dự án.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện
- Giám đốc sở, Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(5) Hoàn chỉnh phương án, trình UBND tỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất nhà máy Xi măng cũ.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó giám đốc Chu Vưn Thạch chỉ đạo.
(6) Đôn đốc UBND các huyện trình phương án sử dụng quỹ đất công, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
- Phòng Tài nguyên Đất thực hiện.
-Phó Giám đốc Chu Văn Thạch chỉ đạo.
(7) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đang dở dang đã được xác định trong nhiệm vụ tháng 2 và các nhiệm vụ phát sinh.
2.2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Trình đề nghị UBND tỉnh gia hạn đối với 03 Dự án chưa hoàn thành trong năm 2017, gồm: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chi Lăng; Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 33 xã thuộc các huyện Cao Lộc, Tràng Định và Văn Lãng; Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 21 xã thuộc hai huyện Văn Lãng và Tràng Định
(2) Tiếp tục triển khai Dự án: "Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" theo kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 01/02/2018 (cụ thể trong tháng 03/2018, hoàn thành tổ chức Hội nghi phổ biến dự án tại cấp huyện và cấp xã).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
 (3) Xây dựng phương án bảo quản, lưu trữ bản đồ giải thửa thời Pháp huyện Lộc Bình (do Pháp thành lập trong giai đoạn 1930-1940) trình Giám đốc sở phê duyệt để triển khai thực hiện.
(4) Xây dựng kế hoạch tập huấn về nghiệp vụ quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, cập nhật dữ liệu địa chính để tổ chức thực hiện trong năm 2018.
- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
 (5) Tập trung thực hiện trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình (nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong năm 2017; chưa hoàn thành chuyển sang năm 2018).
 - Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
2.3. Lĩnh vực tài nguyên nước
(1) Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trình UBND tỉnh cấp giấy phép theo quy định.
(2) Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hưởng ướng Ngày nước thế giới 22/3 trên địa bàn tỉnh.
(3) Tham mưu đề xuất xây dựng phương án, giải pháp đưa công tác quản lý tài nguyên nước được quản lý chặt chẽ tại cấp huyện, cấp xã.
(4) Rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản, quy định pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước, để kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các quy định phân cấp thẩm quyền cho tỉnh được ban hành đầy đủ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
2.4. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác đất san lấp phục vụ tuyến đường cáo tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mỏ đất, điểm khai thác cát sỏi đảm bảo việc khai thác tuân thủ các quy định pháp luật, không để thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và phá hủy cảnh quan.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
(2) Rà soát, trình công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Phòng Khoáng sản, Văn phòng Sở phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
2.5. Lĩnh vực bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Tiếp tục xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ về môi trường trong đầu tư, triển khai cá dự án.
(2) Tiếp tục triển khai Kế hoạch 65/KH-STNMT về tuyên truyền sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường tại các lễ hội xuân trước, trong và sau tết Mậu Tuất năm 2018.
(3) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nông thôn mới năm 2018;
(4) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại nông thôn.
(5) Ban hành kế hoạch giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường năm 2018.
(6) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất về xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh theo Đề án "Xây dựng dữ liệu quốc gia về Quan trắc môi trường" tại Công văn số 6438/BTNMT-CNTT ngày 28/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(7) Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng phương án, giải pháp đưa công tác quản lý Khí tượng thủy văn, Đa dạng sinh học, Biến đổi khí hậu được quản lý chặt chẽ tại cấp huyện, cấp xã.
(8) Khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả khắc phục của Công ty Cổ phần kim loại mầu Bắc Bộ; đè xuất hướng xử lý, trả lời kiến nghị của công dân.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tập trung chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn thanh tra theo Quyết định 3169/QĐ-TTrCP ngày 27/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra sở, Phòng Tài nguyên đất thực hiện.
Giám đốc sở và Pgđ Chu Văn Thạch chỉ đạo.
(2) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
(3) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Sở và phối hợp với với Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thanh tra Sở chủ trì thực hiện.
- Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(3) Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 theo kế hoạch.
- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng đơn vị liên quan thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
4. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 của Sở.
(2) Kiểm tra công tác thu chi tài chính quý I-2018 tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
 (3) Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chỉ số SIPAS tại các huyện, thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả Kết quả tại Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Văn phòng Sở thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
 (4) Hoàn thành công tác xắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo Đề án tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về Sửa đổi Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 3/2018
 - Thành phần: Thực hiện theo quy chế làm việc.
 - Thời gian: Ngày 25 hàng tháng (cụ thể sẽ thông báo trên lịch công tác sau).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ theo Kế hoạch, Chương trình năm của Sở; nhiệm vụ phát sinh và nhiệm vụ UBND tỉnh mới giao để khẩn trương giải quyết hoàn thành các công việc theo yêu cầu, đảm bảo không để xót việc, tập trung cho các nhiệm vụ chậm muộn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 02/2018: Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ./.