Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký biến động, chỉnh lý thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp cho người dân do có thay đổi bởi việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Văn Quan được sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã từ 24 đơn vị hành chính cấp xã thành 17 đơn vị hành chính cấp xã (Có 12 đơn vị được sắp xếp, sáp nhập thành 05 đơn vị, 12 đơn vị được giữ nguyên không thực hiện sắp xếp); đồng thời, trên địa bàn huyện cũng có rất nhiều các thôn, khối phố được thực hiện sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, do đó khối lượng hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cần được cập nhật, chỉnh lý biến động do có thay đổi các thông tin về địa chỉ thửa đất, địa chỉ người sử dụng đất là rất lớn.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong đó công tác quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, nhất là nhằm bảo đảm các quyền của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, ngày từ đầu năm 2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan đã phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan của UBND huyện để tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện về công tác đăng ký biến động, chỉnh lý các nội dung thông tin liên quan có thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân do ảnh hưởng bởi việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, khối phố trên địa bàn (Từ năm 2020 đến nay, đã tham mưu cho UBND huyện đã ban hành 02 Quyết định, 01 Kế hoạch, 03 Công văn chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận trên địa bàn huyện).

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Chi nhánh đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, khối lượng theo chỉ tiêu kế hoạch huyện đã đề ra. Cụ thể như, năm 2021 đã đề xuất Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đầu tư bổ sung thiết bị công tác gồm máy vi tính, máy Scan, quét và cử 05 cán bộ tăng cường cho Chi nhánh trong thời gian 02 tháng để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, Chi nhánh cũng báo cáo, đề xuất với UBND huyện rà soát, quyết định trưng dụng, biệt phái một số công chức địa chính cấp xã tới Chi nhánh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp cho người dân.

Kết quả thực hiện, lũy kế từ năm 2020 đến thời điểm 20/6/2022 đã chỉnh lý, đăng ký biến động thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp cho người dân được tổng số 24.269 Giấy chứng nhận tại địa bàn của 15 xã, thị trấn trong huyện; kết quả thực hiện chỉnh lý đến đâu, Chi nhánh thực hiện bàn giao ngay tới UBND các xã, thị trấn tới đó để kịp thời trao trả cho người dân.

Anh ho cho chinh ly.jpg

Cán bộ Chi nhánh thực hiện đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp do có thay đổi thông tin bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện chỉnh lý được đồng bộ các loại tài liệu hồ sơ địa chính và CSDL địa chính với Giấy chứng nhận đã cấp và đã chỉnh lý, Chi nhánh sẽ chủ động rà soát, thống kê và tiếp tục báo cáo, đề xuất UBND huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho phép lập dự án, trình phê duyệt, bố trí kinh phí để thực hiện chỉnh lý đồng bộ các loại tài liệu theo quy định.

Tác giả: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan