Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 837/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 11-05-2021 V/v tăng cường biện pháp quản lý việc hủy Giấy chứng nhận đã cấp
Số: 2077/BTNMT-TNN 05-05-2021 V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số: 848 /QĐ-UBND 20-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 39 /KH-STNMT 20-04-2021 KẾ HOẠCH Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Số: 103/QĐ-STNMT 14-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 118 /BC-STNMT 18-03-2021 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường trong Quý I, năm 2021
Số: 1046 /BTNMT-TĐKTTT 08-03-2021 V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Số: 27 /KH-STNMT 26-02-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện
Số: 80/BC-STNMT 24-02-2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 25-KH/ĐUK 09-02-2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Số: 192 /STNMT-VP 03-02-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số: 13 /KH-STNMT 29-01-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 14 /QĐ-STNMT 14-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Dự án VILG tỉnh Lạng Sơn)
Số 21/TB-TTTNMT 13-01-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 ô đất thuộc lô N27 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 13 /BC-STNMT 11-01-2021 BÁO CÁO Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2020
Số: 03 /KH-STNMT 08-01-2021 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 02 /KH-STNMT 07-01-2021 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2021
Số: 02/TB-STNMT 05-01-2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Thông báo v/v không sử dụng phôi giấy chứng nhận bị thất lạc
Số: 86 /KH-STNMT 30-12-2020 KẾ HOẠCH Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025
Số: 11/STNMT-VP 30-12-2020 Về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của UBND tỉnh
Số:2772/QĐ-UBND 29-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
mau6a6b 28-12-2020 BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG/CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CHUYÊN GIA/CÁN BỘ KHOA HỌC ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN
Số: 670 /BC-STNMT 25-12-2020 BÁO CÁO Tình hình quản lý và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Kỳ báo cáo: Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 15/12/2020)
Số: 253/TB-STNMT 24-12-2020 Thông báo về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 1658/UBND-THNC 20-12-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Số: 1657/UBND- KT 20-12-2020 V/v chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số: 648 /BC-STNMT 17-12-2020 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Số: 84 /KH-STNMT 15-12-2020 KẾ HOẠCH Thanh tra, kiểm tra năm 2021
Số 1598/UBND-KT 08-12-2020 Về việc tiếp nhận tài sản được hình thành từ dự án xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới
Số: 355/QĐ-STNMT 27-11-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 345 /QĐ-STNMT 25-11-2020 Quyết định Ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 312a /QĐ-STNMT 15-10-2020 QUYẾT ĐỊNH Về viêc công bố, công khai thực hiện Dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 301 /QĐ-STNMT 09-10-2020 Quyết định Về viêc thành lâp Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020
Số: 1402 TCKTTV-QLDB 06-10-2020 nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn từ nay đến hết năm 2020
Số: 294 /QĐ-STNMT 01-10-2020 Quyết định Về việc cử cán bộ thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
Số: 78 /KH-STNMT 29-09-2020 Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Số: 469 /BC-STNMT 24-09-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường quý III năm 2020
Số: 466 /BC-STNMT 18-09-2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 1829/QĐ-UBND 17-09-2020 Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 1770 /QĐ-UBND 10-09-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Số: 1663/STTTT-TTBCXB 07-09-2020 Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
Số: 4796/BTNMT-TCQLĐĐ 04-09-2020 Thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là nợ xấu
Số: 218 /TB-STNMT 20-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc
Số: 405/BC- STNMT 19-08-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh
Số: 73 /KH-STNMT 14-08-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Số: 250 /QĐ-STNMT 11-08-2020 Quyết định Về viêc công bố, công khai thực hiện Dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 1756 /QĐ-BTNMT 11-08-2020 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 212 /TB-STNMT 10-08-2020 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Số: 132/KH-UBND 06-08-2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 110 /TB-TPVHCC 06-08-2020 Thông báo Về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC
Số: 1296 /STNMT-VP 04-08-2020 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Số: 1160/QĐ-TTg 31-07-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Số: 910 /UBND-KGVX 31-07-2020 Về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Số: 367 /BC-STNMT 30-07-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 64 /BC-BTTTT 29-07-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
số: 1434 /QĐ-UBND 29-07-2020 Quyết định Quy định về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
số: 1167 /CĐ-BYT 29-07-2020 Công điện về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà nẵng
Số: 202 /TB-STNMT 27-07-2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường tại cuộc họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020
27-07-2020 Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường
Số: 1780/CV-BCĐ 26-07-2020 Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 232 /QĐ-STNMT 24-07-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số:67/KH-STNMT 20-07-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám năm 2020
Số: 1179 /STNMT-TTr 17-07-2020 Gửi Quyết định thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 204a/BC- STNMT 15-07-2020 Báo cáo Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 223 /QĐ-STNMT 13-07-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 327 /BC-STNMT 13-07-2020 Báo cáo Phục vụ xây dựng Đề án "Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030"
Số: 1316 /QĐ-UBND 08-07-2020 Quyết định Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
Số: 1279 /QĐ-UBND 07-07-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 64 /KH-STNMT 03-07-2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
S: 3276 /2020/TTHT/UBND-YNPT 01-07-2020 Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025 giữa Ủy bản nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Số: 114 /KH-UBND 30-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 211 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 1214 /QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định Về việc công nhận điểm du lịch sinh thái thác Đăng Mò
Số: 1215 /QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định Về việc công nhận điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên
Số 334/ QĐ-VPĐKĐĐ 26-06-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan
Số: 1204 /QĐ-UBND 26-06-2020 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000
Số :335/QĐ-VPDKĐĐ 26-06-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
Số: 62 /KH-STNMT 23-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ
Số: 30 /2020/ QĐ-UBND 22-06-2020 Quyết định Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất...
Số: 197 /QĐ-STNMT 17-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 192/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 194/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 191 /QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định Về việc cử cán bộ thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.
Số: 193/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 271 /BC-STNMT 12-06-2020 Báo cáo Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số: 190/QĐ-STNMT 12-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 989 /STNMT-QLĐĐ 12-06-2020 Báo cáo tình hình kết quả xử lý các khu đất bị lấn chiếm hoặc lấn chiếm một phần và các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả trên địa bàn.
Số: 60 /KH-STNMT 11-06-2020 Kế hoạch Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Số: 184 /QĐ-STNMT 09-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 256 /BC-STNMT 05-06-2020 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 179 /QĐ-STNMT 04-06-2020 Quyết định về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 178 /QĐ-STNMT 04-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 57/KH-STNMT 04-06-2020 Kế hoạch Về việc triển khai tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Số: 56 /KH-STNMT 25-05-2020 Kế hoạch Về việc triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Số: 1665 /QD-UBND 24-05-2020 Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 55/KH-STNMT 20-05-2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Số: 131 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 132 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 84 /KH-UBND 19-05-2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36- KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI
Số: 133 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất