Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020.    

Theo Kế hoạch số: 66 /KH-STNMT ngày 17/7/2020 về Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm năm 2020 trong 2 ngày (ngày 08 – 09/10/2020), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai và đo đạc bản đồ tại huyện Văn Lãng. Chương trình bồi dưỡng đã chuyển tải đến các học viên những nội dung cơ bản về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước; công tác đo đạc bản đồ, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3,4 thuộc phạm vi giải quyết của ngành tài nguyên và môi trường trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

(Đ/c Triệu Đức Minh - Chánh Tranh tra Sở trao đổi công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đất đai).