Thực hiện kế hoạch số 66 ngày 17/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật kỹ năng theo vị trí việc làm năm 2020. Ngày 29/9/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường mở lớp thứ nhất nâng cao năng lực trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu về giảm nhẹ thiên tai năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng có đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục bảo vệ Môi trường truyền đạt các nội dung cho 150 đồng chí là công chức, viên chức các phòng, đơn vị của Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố, các đồng chí công chức địa chính, môi trường các xã, phường, thị trấn của các huyện: Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn.

Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc, chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Công tác bảo vệ môi trường rất phức tạp, đa ngành, đòi hỏi người người cán bộ quản lý phải nắm trắc về chuyên sâu về chuyên môn, đồng thời nắm vững kiến thức về pháp luật chuyên ngành, kịp thời xử lý các văn bản về lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao năng lực công tác, nắm quy trình nghiệp vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và trao đổi kinh nghiệm,  tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.