Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 và Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Ngày 04/9/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở tài nguyên và môi trường Lạng Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai và hướng dẫn ứng dụng công tác in Giấy chứng nhận trên CSDL Elis cloud cho cán bộ chuyên môn Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với tổng số học viên tham gia là 25 đồng chí.