Đây là nội dung Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2017.

Thông tư gồm 4 chương, 25 điều quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm việc tạo lập tài khoản; quy trình khai; tiếp nhận, xử lý thông tin khai và trả kết quả thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử; xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống dịch vụ cộng trực tuyến và được áp dụng với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ.
 
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến) là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ dvctt.monre.gov.vn. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến bao gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. Hệ thống được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạt động, cung cấp dịch vụ theo thời gian 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong 1 tuần thực hiện việc tiếp nhận và phản hồi thông tin khai theo chế độ tự động tới tổ chức, cá nhân và tới các hệ thống xử lý chuyên ngành.
 
Cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Về nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước; pháp luật chuyên ngành quy định thủ tục hành chính thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tuân thủ theo quy trình đã quy định tại pháp luật chuyên ngành. Đồng thời phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ và kịp thời của các giao dịch điện tử thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 
Thông tư cũng nêu rõ trình tự giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước được thực hiện theo 05 bước: (1) Khai, nhận và phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chinh của tổ chức, cá nhân;  (2) Tiếp nhận, trao đổi, chuyển thông tin, hồ sơ thủ tục hành chính tới hệ thống xử lý chuyên ngành; (3) Nhận kết quả xử lý từ các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, hệ thống xử lý chuyên ngành tới Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; (4) Cung cấp tình trạng thực hiện, trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; (5) Giao dịch qua dịch vụ giá trị gia tăng (tin nhắn, mạng xã hội...) trên cơ sở thỏa thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
 
Các giao dịch điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Theo Thông tư, các giao dịch điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến gồm: Giao tiếp, khai, nhận và phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; tiếp nhận và chuyển thông tin, hồ sơ của thủ tục hành chính tới các các cơ quan xử lý, hệ thống xử lý chuyên ngành; trao đổi, nhận kết quả xử lý từ các cơ quan xử lý, hệ thống xử lý chuyên ngành tới Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; cung cấp tình trạng thực hiện, trả kết quả của thủ tục hành chính với các tổ chức và cá nhân.
 
Tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký tài khoản sử dụng trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến như sau: Tổ chức, cá nhân truy cập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dvctt.monre.gov.vn để thực hiện đăng ký thông tin. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông báo tài khoản truy cập ban đầu qua hệ thống, thư điện tử hoặc tin nhắn trên điện thoại theo. Tổ chức cá nhân sử dụng tài khoản được cấp để truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có tài khoản thì sử dụng tài khoản đó để truy cập hệ thống.
 
Sau khi được cấp tài khoản, tổ chức, cá nhân truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến, khai và gửi hồ sơ hành chính trực tuyến hoặc sửa đổi, bổ sung thông tin khai hồ sơ hành chính trực tuyến. Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: tổ chức, cá nhân thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và được cung cấp chứng từ đã nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật. Tổ chức cá nhân sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm xuất trình hồ sơ, thủ tục hành chính (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao có chứng thực) theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu.
 
Xử lý, thẩm định hồ sơ hành chính trực tuyến
Trong thời hạn 2 ngày làm việc từ khi tiếp nhận thông tin hồ sơ tổ chức, cá nhân đăng ký trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, có trách nhiệm thông báo (có nêu rõ lý do). Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng đủ điều kiện, thông báo việc chấp nhận hồ sơ và tên tài khoản truy cập, mật khẩu truy cập ban đầu của tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, điện thoại.
 
Sau khi cấp mới tài khoản tổ chức, cá nhân, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chấp nhận tài khoản và sẵn sàng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp tài khoản, sử dụng tài khoản đó để truy cập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thì tổ chức, cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin cung cấp khi tiến hành đề nghị cấp tài khoản để sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
 
Cơ quan thực hiện dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phương thức sau: a) Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; b) Qua dịch vụ bưu chính công ích; c) tại cơ quan cung cấp dịch vụ công theo quy định.
 
Đối với dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, việc trả kết quả thực hiện theo Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
 
Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Bên cạnh những quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Thông tư cũng quy định việc xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 
Theo đó, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng hạ tầng thực hiện dịch vụ công trực tuyến bao gồm xác lập, hoàn thiện quy trình hành chính điện tử và nội dung đặc tả, giao diện, cấu trúc để triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.
 
Về vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu, hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải được áp dụng các biện pháp an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu để đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời và hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm truy nhập đúng thẩm quyền quy định và tuân thủ các quy định về an toàn, thông tin, dữ liệu.

Tác giả bài viết: Theo http://monre.gov.vn