Thông tư quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000