Thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023) và các Công văn chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (số 3382/BTNMT-ĐĐ ngày 15/5/2023; số 3054/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 04/5/2023), ngày 03/6/2023 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 662/UBND-KT về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, theo đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan tới công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn (như: Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; về xác định giá đất cụ thể …).

Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

Như vậy, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai sẽ do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện và đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ được thực hiện các trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam khi được Sở Tài nguyên và Môi trường giao. Việc thực hiện thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận như trên sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng đất dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc thực thiện các thủ tục hành chính về đất đai liên quan, việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường nợp này sẽ chỉ thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai, mà không phải lên tới Sở Tài nguyên và Môi trường như quy định trước khi Nghị định số 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ ngày 20/5/2023).