Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 01/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tập huấn công tác Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Từ ngày 15 đến ngày 17/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý. Thành phần tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo UBND các huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo, cán bộ công chức địa chính các xã, thị trấn thuộc các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng.

Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn, trao đổi về những quy định và kinh nghiệm thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu theo Điều 95 Luật đất đai năm 2013 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông qua Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện từ đó đưa ra những giải pháp có hiệu quả, chất lượng nhằm thực hiện tốt và hoàn thành công tác đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn huyện.