Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 469 /BC-STNMT 24-09-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường quý III năm 2020
Số: 466 /BC-STNMT 18-09-2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 1829/QĐ-UBND 17-09-2020 Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 1770 /QĐ-UBND 10-09-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Số: 1663/STTTT-TTBCXB 07-09-2020 Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
Số: 4796/BTNMT-TCQLĐĐ 04-09-2020 Thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là nợ xấu
Số: 218 /TB-STNMT 20-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc
Số: 405/BC- STNMT 19-08-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh
Số: 73 /KH-STNMT 14-08-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Số: 1756 /QĐ-BTNMT 11-08-2020 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 250 /QĐ-STNMT 11-08-2020 Quyết định Về viêc công bố, công khai thực hiện Dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 212 /TB-STNMT 10-08-2020 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Số: 110 /TB-TPVHCC 06-08-2020 Thông báo Về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC
Số: 132/KH-UBND 06-08-2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 1296 /STNMT-VP 04-08-2020 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Số: 1160/QĐ-TTg 31-07-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Số: 910 /UBND-KGVX 31-07-2020 Về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Số: 367 /BC-STNMT 30-07-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
số: 1434 /QĐ-UBND 29-07-2020 Quyết định Quy định về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
số: 1167 /CĐ-BYT 29-07-2020 Công điện về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà nẵng
Số: 64 /BC-BTTTT 29-07-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
Số: 202 /TB-STNMT 27-07-2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường tại cuộc họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020
27-07-2020 Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường
Số: 1780/CV-BCĐ 26-07-2020 Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 232 /QĐ-STNMT 24-07-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số:67/KH-STNMT 20-07-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám năm 2020
Số: 1179 /STNMT-TTr 17-07-2020 Gửi Quyết định thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 204a/BC- STNMT 15-07-2020 Báo cáo Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 327 /BC-STNMT 13-07-2020 Báo cáo Phục vụ xây dựng Đề án "Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030"
Số: 223 /QĐ-STNMT 13-07-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 1316 /QĐ-UBND 08-07-2020 Quyết định Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
Số: 1279 /QĐ-UBND 07-07-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 64 /KH-STNMT 03-07-2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
S: 3276 /2020/TTHT/UBND-YNPT 01-07-2020 Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025 giữa Ủy bản nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Số: 211 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 114 /KH-UBND 30-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 1214 /QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định Về việc công nhận điểm du lịch sinh thái thác Đăng Mò
Số: 1215 /QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định Về việc công nhận điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên
Số 334/ QĐ-VPĐKĐĐ 26-06-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan
Số: 1204 /QĐ-UBND 26-06-2020 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000
Số :335/QĐ-VPDKĐĐ 26-06-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
Số: 62 /KH-STNMT 23-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ
Số: 30 /2020/ QĐ-UBND 22-06-2020 Quyết định Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất...
Số: 197 /QĐ-STNMT 17-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 194/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 191 /QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định Về việc cử cán bộ thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.
Số: 193/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 192/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 989 /STNMT-QLĐĐ 12-06-2020 Báo cáo tình hình kết quả xử lý các khu đất bị lấn chiếm hoặc lấn chiếm một phần và các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả trên địa bàn.
Số: 271 /BC-STNMT 12-06-2020 Báo cáo Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số: 190/QĐ-STNMT 12-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 60 /KH-STNMT 11-06-2020 Kế hoạch Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Số: 184 /QĐ-STNMT 09-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 256 /BC-STNMT 05-06-2020 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 178 /QĐ-STNMT 04-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 57/KH-STNMT 04-06-2020 Kế hoạch Về việc triển khai tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Số: 179 /QĐ-STNMT 04-06-2020 Quyết định về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 56 /KH-STNMT 25-05-2020 Kế hoạch Về việc triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Số: 1665 /QD-UBND 24-05-2020 Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 55/KH-STNMT 20-05-2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Số: 135 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 137 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 131 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 132 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 84 /KH-UBND 19-05-2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36- KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI
Số: 133 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 216 /BC-STNMT 18-05-2020 Báo cáo Kết quả hoạt động tham gia Chương trình an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chương trình giai đoạn 2021-2025
số 159-KH/ĐUK 15-05-2020 Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
Số: 129 /QĐ-STNMT 14-05-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành BT 560320, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH- 03237 do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp cho ông Phạm Bình Hùng và bà Đinh Thu Hương
số 214 /QTPH-TAND-STNMT 14-05-2020 Quy trình phối hợp thực hiện công tác đo đạc thửa đất phục vụ giải quyết các dự án về tranh chấp đất đai
Số: 52 /KH-STNMT 05-05-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
26-04-2020 THƯ CẢM ƠN
Số: 753 /STNMT-BVMT 19-04-2020 Về việc triển khai hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Số: 50/KH-STNMT 19-04-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 của Ngành tài nguyên và môi trường
Số 01 -KH /TBTT 31-03-2020 Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số:102 /QĐ-STNMT 31-03-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ Dương Ngọc Môn và bà Sằn Móc Phúc, trú tại thôn Nà Quan, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập
Số: 100 /QĐ-STNMT 30-03-2020 Quyết định Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lăng Viết Văn và bà Lý Thị Hành, trú tại Thôn Bản Duộc, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia
Số: 796/QĐ-BTNMT 27-03-2020 Quyết định Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trƣờng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
Số: 535 /STNMT-BVMT 27-03-2020 Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Số: 98 /QĐ-STNMT 27-03-2020 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 517 /STNMT-BVMT 25-03-2020 Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số: 480 /STNMT-BVMT 19-03-2020 Công bố Báo cáo “Đánh giá Khí hậu tỉnh Lạng Sơn”.
Số: 470 /STNMT-BVMT 19-03-2020 về việc triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 470 /STNMT-BVMT 19-03-2020 về việc triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 457 /STNMT-TTr 16-03-2020 Về việc triển khai Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Số: 60/QĐ-STNMT 20-02-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hoa
Số: 59 /QĐ-STNMT 20-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 19/3/2019 cho bà Trịnh Thị Hạnh
Số: 201 /STNMT-VP 19-02-2020 Phối hợp đăng ký triển khai cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền CMC Antivirus
Số: 131 /STNMT-VP 07-02-2020 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Số: 23 /KH-STNMT 05-02-2020 Kế hoạch Triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 33 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 34 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 35/QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Quốc Hưng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trú tại thôn Chợ Bãi 2, xã Yên Phú, huyện Văn Quan
Số: 38 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận
Số: 113 /STNMT-BVMT 04-02-2020 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số: 36 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Huân, thôn Chợ Bãi 2, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
Số: 37 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 17/KH-STNMT 31-01-2020 Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 19 /KH-STNMT 31-01-2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Số: 14 /KH-STNMT 30-01-2020 Kế hoạch Kiểm tra, làm việc với UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường năm 2020