Nhảy đến nội dung

GIỚI THIỆU


- Tên cơ quan: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn

- Điện thoại: 02053.719.779


Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn Sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập, Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai) là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật.


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


1. Chức năng:

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Về đăng ký đất đai:

a) Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

c) Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

d) Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

đ) Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính;

g) Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

h) Thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

i)Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường:

a) Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường;

b) Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; thực hiện bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng theo quy định;

c) Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội;

d) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia;

đ) Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

2.3. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực hành nghề được cấp phép theo quy định của pháp luật.

2.5. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao và theo quy định của pháp luật.


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo:


Giám đốc

Ông: Nguyễn Đại Dương

Điện thoại: 02053.833.868

Email: ndduong@langson.gov.vn


Phó Giám đốc

Bà: Phan Thị Quyên

Điện thoại: 02053. 719.779

Email: ptquyen@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Ông: Tạ Quốc Vinh

Điện thoại: 0988376828

Email: tqvinh@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Ông: Hoàng Văn Toàn

Điện thoại: 0983636163

Email: hvtoan@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Bà: Tống Thị Tuyết Lan

Điện thoại: 0915282033

Email: tttlan@langson.gov.vn


2. Các tổ chức trực thuộc Văn phòng
Văn phòng đăng ký đất đai có 04 phòng chức năng, 11 Chi nhánh, cụ thể:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận;

- Phòng Kỹ thuật địa chính;

- Phòng Công nghệ Thông tin – Lưu trữ;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 11 huyện, thành phố Lạng Sơn./.