Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

GIỚI THIỆU

 

-Tên cơ quan: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường;

- Địa chỉ: Số 120, Đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, Tp. Lạng Sơn;

- Điện thoại: 0253.870.022;             Fax:  0253 890 989;

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 22/3/2018. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc và được trang bị phương tiện cần thiết phục vụ công tác.


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

 Chức năng: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường như sau:

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, đo đạc bản đồ; kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc, bản đồ, sản phẩm trích đo, sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai; tư vấn thẩm tra dự án, phương án thiết kế dự toán - kỹ thuật các dự án đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá đất; quy hoạch tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; điều tra, đánh giá thoái hóa đất; xây dựng bản đồ hiện trạng đất đai; xác định giá đất; thực hiện quản lý, khai thác quỹ đất, tổ chức việc đấu giá theo quy định.

- Quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc:

Dương Thần Nội

Email: dtnoi@langson.gov.vn

Điện thoại: 02053.890.005

 

P. Giám đốc:

Ông: Hứa Văn Chinh

Email: hvchinh@langson.gov.vn

 

 

P. Giám đốc:

Ông: Lương Thị Thủy

Email: thuylt@langson.gov.vn

 

 

2. Các phòng trung tâm

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường có 04 phòng chức năng và 24 biên chế, thực hiện nhiệm vụ được giao:

 

- Phòng Hành chính- Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật địa chính;

- Phòng Kỹ thuật môi trường;

- Phòng Phát triển quỹ đất.