Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Túi muốn xin 10_15ha đất rừng. Để trồng rừng

Trả lời

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

          Do nội dung câu hỏi của ông Sông Vĩ Đạt nêu không rõ: xin thuê đất hay giao đất, địa bàn (địa điểm không nêu cụ thể)...vì vậy Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ có thể trả lời một số nội dung chung nhất:

          1. Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

          Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện (Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013).

          2. Về trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất

a) Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

- Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

- Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, người xin giao đất thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

3. Trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

Thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 36, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đều của Luật Lâm nghiệp.

4. Về hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân

a) Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân: Không quá 30 ha (Điều 129 Luật đất đai 2013).

b) Đối với hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn cụ thể: Hạn mức giao đất để sử dụng vào các mục đích: Trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất không quá 20 ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân (hạn mức giao đất này không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp nêu tại điểm a, mục 4).

          Đối tượng ưu tiên giao đất trống, đồi núi trọc chưa sử dụng cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương thiếu đất sản xuất, chưa được giao đất.

c) Đối với các trường hợp được giao đất vượt hạn mức sử dụng đất quy định, thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời để ông được biết./.

Tên của bạn
Sông vĩ đạt
Địa chỉ email
datsong611@gmail.com