Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất
Số hiệu 07/2024/TT-BTNMT Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/06/2024
Ngày hiệu lực 30/12/2024 Trạng thái Chưa có hiệu lực
Loại văn bản Thông tư Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả

Ngày 28/6/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất, 2 mã số QCVN 79:2024/BTNMT.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về xây dựng lưới điểm tựa trọng lực, đo đạc trọng lực chi tiết phần đo mặt đất bằng phương tiện đo trọng lực tương đối phục vụ xây dựng mô hình Geoid, hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia Việt Nam và các công tác đo đạc và bản đồ cơ bản.

Đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng lưới điểm tựa trọng lực và đo đạc trọng lực chi tiết phần đo mặt đất

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Các nội dung về đo trọng lực chi tiết trên mặt đất được quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đo trọng lực chi tiết hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật về đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định của Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT.