Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1406/QĐ-UBND 06-09-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số 38/KH-STNMT 06-03-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Qu
Số 69/KH-VPĐKĐĐ 31-01-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023
Số 63/KH-VPĐKĐĐ 30-01-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác vận hành, cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu địa chính năm 2023
Số 24/KH-STNMT 13-01-2023 KẾ HOẠCH Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 713/BC-STNMT 16-12-2022 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Số 716/BC-STNMT 16-12-2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Ban chỉ đạo phát triển du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số 446/TTr-STNMT 30-09-2022 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính về việc phủ phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030
Số 447/TTr-STNMT 30-09-2022 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Số 2055/STNMT-BVMT 14-09-2022 V/v góp ý dự thảo lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 391/TTr-UBND 31-08-2022 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biế
Số 388/TTr-STNMT 29-08-2022 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Số 100/KH-STNMT 23-08-2022 KẾ HOẠCH Về việc phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”
Số 419/BC-STNMT 15-08-2022 BÁO CÁO Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; Kế hoạch quý IV năm 2022
Số 1319/QĐ-STNMT 13-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
Số 96/KH-STNMT 12-08-2022 KẾ HOẠCHVềviệc triển khai thực hiệnNghịquyết số10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của BộChính trịvềđịnh hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệpkhai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 230/QĐ-STNMT 08-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
Số 93/KH-STNMT 03-08-2022 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 205
Số 335/TTr-STNMT 21-07-2022 TỜ TRÌNH Về việc thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Xây dựng khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn"
Số 837/UBND-KT 19-07-2022 V/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; rà soát thống kê loại đất các dự án và hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất