Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
Số 36/2020/TT-BTC 05/05/2020 Thông tư Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất
Số 09/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
Số: 1348/BTNMT-TĐKTTT 16/03/2020 Công văn Về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 1182/BTNMT-TĐKTTT 09/03/2020 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
Số: 1182 /BTNMT-TĐKTTT 09/03/2020 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
số 26 /NQ-CP 05/03/2020 Nghị quyết Nghị quyết Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Số: 552 /QĐ-BTNMT 04/03/2020 Quyết định Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số:01 /KH-BCHPCTT 26/02/2020 Kế hoạch Kế hoạch Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 18/2020/NĐ-CP 11/02/2020 Nghị định Nghị định số 18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Số: 333 /QĐ-BTNMT 06/02/2020 Quyết định Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo về truyền tin thiên tai
Số 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Số 06/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
Số 06/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
số: 27 /2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Thông tư Thông tư số: 27 /2019/TT-BTNMT quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
Số: 22/2019/TT-BTNMT 25/12/2019 Thông tư Thông tư số: 22/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
số 96/2019/NĐ-CP 19/12/2019 Nghị định Nghị định số 96/2019/NĐ-CP về quy định khung giá đất
Số: 1676 /QĐ-TTg 21/11/2019 Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội
Số: 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số: 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số: 922/STNMT-QLĐĐ 01/07/2019 Công văn Công văn về việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn để lấy ý kiến góp ý
Số: 60/2016/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Nghị định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Số 964 /QĐ-BTNMT 17/04/2019 Quyết định Quyết định số 964 /QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ
Số: 1170 /QĐ-BTNMT 17/04/2019 Quyết định Quyết định số 1170 /QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040