Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 13 May 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 121/QĐ-STNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
58. DS phe duyet ket qua tuyen dung.xls 40.5 KB