Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THAM VẤN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án: '' Khu dân cư khối III, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn''

Ngày 09 tháng 4 năm 2023 tại Nhà văn hóa khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn Cao Lộc và Chủ đầu tư dự án tổ chức tham vấn cộng đồng bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án. Buổi họp tham vấn do Ủy ban nhân dân trị trấn Cao Lộc chủ trì nhằm mục đích chính là để đưa ra các biện pháp, giải pháp phù hợp và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường khi tiến hành triển khai dự án.

Tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường là hoạt động của chủ dự án, theo đó chủ dự án sẽ cung cấp thông tin về dự án, những tác động tích cực có khả năng xảy ra khi triển khai dự án, những giải pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực; dự báo những tác động tích cực của dự án, đồng thời lắng nghe ý kiến, sự phân tích, đánh giá của những đối tượng liên quan về những tác động của dự án. Hoạt động tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường là quá trình tham gia của cộng đồng trong việc lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và trao đổi thông tin giữa chủ dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đó với các bên có liên quan đến dự án. Cộng đồng dân cư có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào nhiều nội dung bảo vệ môi trường khác nhau, trong đó có tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM).  ĐTM là một công cụ hữu hiệu trong việc phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro và thiệt hại đối với môi trường ngay từ khi dự án bắt đầu được hình thành. Bất kỳ dự án phát triển nào cũng gây ra tác động nhất định tới đời sống của người dân và môi trường xung quanh, đặc biệt là dự án có quy mô liên quan đến nhiều địa phương. Tại khu vực mà dự án triển khai, có thể có cộng đồng dân cư sinh sống và họ chính là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các dự án phát triển nên họ có quyền được tham gia vào vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình ĐTM.

Đơn vị tư vấn (Trung tâm Tài nguyên và Môi trường) đã nêu lên những vấn đề của dự án ''Khu dân cư khối III, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn'' đến người dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, các nội dung cụ thể gồm: Các nguồn gây tác động như nước thải, khí thải, tiếng động và độ rung trong giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động; các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường... Buổi làm việc đã ghi lại một số hình ảnh sau:

Description: C:\Users\NGAN\Desktop\z4327347749286_64eee7f76d1484b2da80b41c313b79da.jpg

Toàn cảnh buổi tham vấn cộng động tại nhà văn hóa khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Trung tâm tài nguyên và Môi trường trình bày nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Description: C:\Users\NGAN\Desktop\z4327347808285_2d89cb2cbbfac33e10f29337b3636641.jpg

Sau khi nghe qua nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, đại diện người dân đã có ý kiến và phản hồi về tính khả thi của dự án.