Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lạng Sơn thống nhất ký kết ban hành Chương trình thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021.