Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 11 December 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 1713 /STNMT-QLĐĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh sach da nop to khai KKDD.xls 21.5 KB