Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 15 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 2220 /QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Cac phu luc kem theo.rar 2.87 MB